Cégünkről

Mining Support Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED

CÉLUNK

A Mining Support Kft. arra törekszik, hogy a piac igényeihez rugalmasan igazodva, szolgáltatásainkat folyamatosan bővítve tudjunk teljes körű, alapos, gyors, megbízható és költséghatékony megoldásokat nyújtani: olajipari, bányászati, építkezési és egyéb gazdasági társaságoknak, közigazgatási szereplőknek (önkormányzatoknak, és egyéb szervezeteknek), illetve akár magánszemélyeknek, lakóparkoknak, zöldmezős beruházásoknak, vagy társasházaknak.

TÖRTÉNETÜNK

A Magyarországon alapított Mining Support Kft. 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy bányászati tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson. Munkatársaink otthonosan mozognak Magyarország földtanában, a szeizmikus adatok és karotázs szelvények értelmezéséhez általánosan használt szoftverek alkalmazásában, az ásvány-kőzettanban, tapasztaltak a mélyfúrásos bányászati technológiákban, valamint a rekultivációs, tájrendezési és hulladékgazdálkodási feladatok terén is.

TEVÉKENYÉGEINK

Letölthető kiadványaink

Mining Support – Szolgáltatások kiadvány

RADON

WeHEAT_ENG

WeHEAT_HUN

  • Engedélyeztetés: víz- és CH-kutató fúrások valamint geotermikus energia kinyerésére szolgáló kutak létesítésének, hulladéklerakók kialakításának engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása.

 

  • A geológiai adatgyűjtés és a meglévő információk értelmezése: régi kútkönyvek összefoglalása, angol nyelvű összefoglaló készítése, fúrási adatbázisok létrehozása, kutatási területekről rendelkezésre álló irodalom összefoglalása (angol nyelven is), 2D/3D szeizmikus szelvények értelmezése, fejlődéstörténeti modell készítése.

 

  • Adatbázis készítés: geodatabase készítése, kezelése és elemzése.
   Geoadatbázis építés, adatintegráció: Geoadatbázis építése során a rendelkezésre álló digitális és nem digitális adatok, képek, térképek, táblázatok és dokumentumok térben ábrázolható és elemezhető információkká alakíthatók. A nem digitális adatok digitalizálása automatikusan vagy fél automatikusan történik. A geoadatbázis rendszer az igényeknek megfelelően SQL (MySQL, MSSQL, PostgreSQL, MS Access) alapú adatbázis alapú, amely térinformatikai, geológiai és egyéb nem közvetlenül térbeli adatokat használó szoftverek számára is jól kezelhető. A geoadatbázisok segítségével összetett függvénykapcsolatok, lekérdezések, táblakapcsolatok segítségével komplex elemzések hajthatók végre.
   GIS (Geographic Information System): A GIS rendszerek segítségével raszteres és vektoros adatok egyaránt elemezhetők és értelmezhetők térképes vagy 3 dimenziós formátumban. A térinformatikai rendszerek és szoftverek lehetővé teszik az értelmezett adatok térbeli, geostatisztikai analízisét. A kapott eredményeket a GIS szoftvereken keresztül térképes formátumban ábrázolhatjuk.
   Térbeli elemzés (Spatial analysis, Spatial statistics): Térbeli, spatiális elemzésekkel pontszerű, vonalszerű, zárt görbe alakú, valamint raszteres elemek egyaránt vizsgálhatók. A téranalízis által meghatározhatók az adott területre jellemző térbeli statisztikai eloszlások, összefüggések, az egyes objektumok egymáshoz fűződő viszonyai, rétegre jellemző morfológiai, áramlástani, trendvizsgálati jellemzői.

 

  • Bányászati tevékenység során nyert kőzet- és furadékminták elemzése: fúrómag és furadék minták ásvány-kőzettani és paleontológiai vizsgálata, a kapott eredményekből részletes petrográfia és őskörnyezet rekonstrukció készítése.

 

  • Bányászati tevékenység során keletkezett nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása: fúrási zagy (elhasznált fúróiszap) elhelyezése és ártalmatlanítása, rekultiváció során keletkezett inert jellegű hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása.

 

  • Geokémiai térképezés: A Mining Support Kft. 2011 óta végez geokémiai térképezést szénhidrogén telep előrejelzése céljából. . Cégünk, a piacon elérhető legmodernebb műszerekkel végzi a talajgáz 222Rn aktivitás-koncentráció mérését, és a legújabb adatfeldolgozási módszereket alkalmazza, hogy a lehető legtöbb információt nyerje ki az adatokból.

 

  • Geotermiai tervezés: A Mining Support Kft. széles körben kínál megoldásokat, szolgáltatásokat a geotermikus energiatermelés-hasznosítás terén megvalósítani kívánt beruházásokhoz. Pl.: geotermikus szaktanácsadás; geológiai és geofizikai értelmezés, modellalkotás; mérnöki tervezési feladatok, hőmérsékletszámítási modellek készítése, megvalósíthatósági tanulmányok, gazdaságossági becslések készítése; jogi, pályázási és engedélyeztetési feladatok lebonyolítása a projektek bármelyik fázisában.

 

 • Nem veszélyes-, és inert hulladékok ártalmatlanítása: gyűjtése, kezelése, és elhelyezése.

Geológiai szolgáltatások
Geológiai szolgáltatás keretében a Mining Support Kft. a földtani kutatás kezdeti lépéseitől a végső értelmezésig számos részében vesz tevékenyen részt.

Geológiai szolgáltatás keretében a Mining Support Kft. a földtani kutatás kezdeti lépéseitől a végső értelmezésig számos részében vesz tevékenyen részt. Ezen belül az aktuális kutatási területről szóló szakmai kiadványok, cikkek, földtani és egyéb térképek összegyűjtését, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által tárolt, az előzetesen folytatott kutatási tevékenységekről (víz- és szénhidrogén-kutató fúrások, stb.) szóló, jelentések összegzését végezzük.
A Mining Support Kft. szakemberei jelentős tapasztalattal rendelkeznek reflexiós szeizmikus (2D/3D) adatok és karotázs szelvények kiértékelésében. Ezekhez GeoGraphix® és SMT® szoftvereket használunk.
A Mining Support Kft. kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik fúró magok és furadék minták ásványtani, kőzettani és paleontológiai vizsgálatában. Kőzettani vizsgálatok során rutinszerűen a következő vizsgálatokat végezzük:

 • Kőzettípusok meghatározását és részletes petrográfiai leírását;
 • Szórt szemcsés anyag esetében a kőzet- ill. ásványfragmentumok egymáshoz viszonyított arányának kiszámítását képanalízissel;
 • Karbonátok elkülönítését festési eljárással;
 • Intakt kőzetmintákon látható porozitás vizsgálatát digitális képanalízissel;
 • Ásványfázisok arányának kiszámítását az intakt kőzetmintákban és szórt szemcsés kőzetanyagon rá- és áteső fényes képanalízissel;
 • Petrogenetikai értelmezést;
 • Szemcseeloszlás-vizsgálatot 7 mérettartományban és a 0,063 mm-nél kisebb frakciókban.

Továbbá igény szerint:

 • Fluidum zárványok (pl. H2O-NaCl, CH) vizsgálata mikrotermometriai módszerekkel;
 • CH nyomok kimutatása a szemcseközti térben és/vagy fluidum-zárványokban, UV fényben;
 • Detektált CH-ek gázkromatográfiás vizsgálat;
 • Kőzetminták vizsgálata pásztázó elektron-mikroszondával (SEM);
 • Kőzetminták vizsgálata energia-diszperzív spektrométerrel (EDX).

Paleontológiai vizsgálatok során elsősorban a mikrofaunák és igény szerint a mikroflórák meghatározását, és ebből a minták rétegtani besorolását és az őskörnyezet rekonstrukcióját végezzük. Természetesen, amennyiben szükséges makrofauna meghatározására is készen állunk.
További szolgáltatásunk a fúrólyuk leképező eszközök által nyert szelvények (i.e. Borehole Images) adatfeldolgozása és több szintű geológiai értelmezése. Az ipar által leggyakrabban használt geológiai szelvényező eszközök (mint pl. FMI, UBI, OBMI etc. a wireline-, illetve GVR, ADN, EcoScope etc. az LWD szelvények esetében) több, különböző szemszögből értelmezhetők. Adatfeldolgozás, és a megfelelő minőségellenőrzési vizsgálatokat követően alapvető rétegdőlés adatok számíthatók. Melyek után – a szelvények minőségétől illetve a leképezett geológiai összlettől függően – átfogó szerkezetföldtani elemzésre, repedezettség vizsgálatra, és alapvető kőzettani és szöveti értelmezéseket is magában foglaló, részletes szedimentológia analízisre van mód. Munkatársaink otthonosan mozognak mind a Recall® (Petris Technologies Inc.), mind pedig a GeoFrame® (Schlumberger Information Solutions) szoftverek által kínált adat-feldolgozó és -elemző csomagok tekintetében.

Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása

A Mining Support Kft. vállalja a mélyfúrás során keletkező 01 05 04, 01 05 07 és 01 05 08 EWC kódszámú nem veszélyes iszaphulladékok és 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 EWC kódszámú inert építési hulladékok átvételét és a későbbi hasznosításhoz történő elhelyezését. Jelenleg Szarvas térségben rendelkezünk hulladéklerakó kapacitással.

 

Munkavédelmi szabályzat

A Mining Support Kft. Munkavédelmi követelményrendszere valamennyi szolgáltatási szerződés (illetve szerződéskötéssel nem járó egyedi megrendelések) melléklettét képezi. A szabályozást az MS magára nézve épp úgy kötelezőnek ismeri el, mint ahogy teljesítését, és betartását elvárja, és megköveteli szerződött alvállalkozóitól, mint Megbízó.

A Munkavédelmi szabályzatot az alábbi linkre kattintva kérheti és email-ben elküldjük.